USŁUGI KSIĘGOWO-RACHUNKOWE

 • Prowadzimy:
  • Księgi Handlowe
  • Książki Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencje ryczałtowe
 • Ewidencje podatku od towarów i usług
 • Ewidencje kosztów i przychodów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT-rejestr zakupu i sprzedaży)
 • Ewidencje środków trwałych
 • Ewidencje wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji
 • Ewidencje wyposażenia
 • Obliczamy miesięczne zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i inne, wymagane przepisami
 • Rozliczamy włascicieli
 • Sporządzamy raporty (roczne i miesięczne); bilanse, sprawozdania i inne wymagane przez obowiązujace przepisy bądź uzgodnione dla potrzeb własciciela